گام به گام با ما حرفه ای شوید

مرکز آموزش کلودفایر

تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab

ین دستور همانند at است با این تفاوت که at فرمان خاصی را تنها یکبار اجرا می کند ولی cron موجب اجرای یک پروسه در بازه های زمانی معین می شود که همان تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab می باشد. جهت مشخص کردن بازه های زمانی جهت اجرای رویه مورد نظر از […]