میزبانی ابری آلمان - cPanel

هاست SSD سی پنل - 100 مگابایت
 • فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
 • دامین اضافه ندارد
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ساب دامین نا محدود
 • تعداد پارک دامنه نا محدود
 • نصب رایگان cms دارد
 • پشتیبانی تیکت
 • کنترل پنل سی پنل SSD

تحویل خودکار بعد از سفارش

هاست SSD سی پنل - 1000 مگابایت
 • فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
 • دامین اضافه یک عدد
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ساب دامین نا محدود
 • تعداد پارک دامنه نا محدود
 • نصب رایگان cms دارد
 • پشتیبانی تیکت
 • کنترل پنل سی پنل SSD

تحویل خودکار بعد از سفارش

هاست SSD سی پنل - 2000 مگابایت
 • فضا 2000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 200 گیگابایت
 • دامین اضافه 1 عدد
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ساب دامین نا محدود
 • تعداد پارک دامنه نا محدود
 • نصب رایگان cms دارد
 • پشتیبانی تیکت
 • کنترل پنل سی پنل SSD

تحویل خودکار بعد از سفارش

هاست SSD سی پنل - 250 مگابایت
 • فضا 250 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
 • دامین اضافه ندارد
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ساب دامین نا محدود
 • تعداد پارک دامنه نا محدود
 • نصب رایگان cms دارد
 • پشتیبانی تیکت
 • کنترل پنل سی پنل SSD

تحویل خودکار بعد از سفارش

هاست SSD سی پنل - 500 مگابایت
 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 60 گیگابایت
 • دامین اضافه ندارد
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ساب دامین نا محدود
 • تعداد پارک دامنه نا محدود
 • نصب رایگان cms دارد
 • پشتیبانی تیکت
 • کنترل پنل سی پنل SSD

تحویل خودکار بعد از سفارش

هاست SSD سی پنل - 5000 مگابایت
 • فضا 5000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نا محدود
 • دامین اضافه نا محدود
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ساب دامین نا محدود
 • تعداد پارک دامنه نا محدود
 • نصب رایگان cms دارد
 • پشتیبانی تیکت
 • کنترل پنل سی پنل SSD

تحویل خودکار بعد از سفارش