گام به گام با ما حرفه ای شوید

مرکز آموزش کلودفایر

نحوه استفاده از outlook

راهنمای استفاده از Outlook 2010 برای این منظور برنامه outlook  را باز کرده و به شکل زیر مراحل را طی نمایید: Yes  را انتخاب کرده و روی دکمه Next  کلیک نمایید.   در این قسمت گزینه Manual setup or additional server types  را انتخاب کرده  و روی دکمه Next کلیک نمایید.    Internet E-mail   را […]