گام به گام با ما حرفه ای شوید

مرکز آموزش کلودفایر

تغییر آدرس IP در لینوکس

تغییر آدرس IP در لینوکسبه منظور تغییر IP در لینوکس باید گامهای زیر را دنبال نمایید:از طریق SSH و کاربر Root (ریشه) به سرور خود وارد شوید.اکنون فایل پیکربندی شبکه را باز کنید.nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0خروجی دستور بالا به شکل زیر است: # Advanced micro Devices [AMD]Device =eth0BOOTPROTO=staticIPADDR=100.100.100.100NETMASK=255.255.255.0ONBOOT=yesSTNAME=UDA در فایل باز شده تغییرات را انجام دهید و […]