بلاگ

دسته بندی : آموزش کار با نرم افزارهای ایمیــل

تنظیم Mozilla 1.7

تنظیم Mozilla 1.7 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود...

ادامه مطلب

تنظیم Outlook 2007

تنظیم Outlook2007 برای استفاده از ایمیل های ارائه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...

ادامه مطلب

تنظیم Outlook 2002

تنظیم Outlook2002 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...

ادامه مطلب

مشکل ارسال ایمیل هنگام استفاده از سرویس اینترنت بعضی از ISP ها مانند شرکت شاتل

تعدادی از سرویس دهندگان بدلایلی اقدام به تغییر پورت SMTP استاندارد (TCP 25) نموده اند و چون جهت ارسال ایمیل احتیاج به این می باشد که ISP مربوطه نیز...

ادامه مطلب

تنظیم Windows Mail

تنظیم Windows mail برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود...

ادامه مطلب

تنظیم Netscape mail 7.x

تنظیم Netscape mail 7.x برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه...

ادامه مطلب

تنظیم Thunderbird 2.0

تنظیم Thunderbird2.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...

ادامه مطلب

تنظیم Apple Mail 3.0

تنظیم Apple mail3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود...

ادامه مطلب

تنظیم Outlook 2003

  تنظیم Outlook2003 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود...

ادامه مطلب

تنظیم thunderbird 3.0

تنظیم Thunderbird3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...

ادامه مطلب