سرورهای مبتی بر CLOUD

hetzner-CX11

1 vCPU
2 GB RAM
20 GB Disk space
20 TB Traffic

hetzner-CX21

2 vCPU
4 GB RAM
40 GB Disk space
20 TB Traffic

hetzner-CX31

2 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk space
20 TB Traffic

hetzner-CX41

4 vCPU
16 GB RAM
160 GB Disk space
20 TB Traffic