اتصال چند آی پی به یک کارت شبکه در لینوکس (CentOS)

اتصال چند آی پی به یک کارت شبکه در لینوکس (CentOS)


آموزش اتصال چند آی پی به یک کارت شبکه در لینوکس

در این روش شما کارت شبکه لینوکس خود را به چندین کارت شبکه مجازی تقسیم می کنید و به هرکوم از آنها آی پی می دید

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
# ls -l

با کامند بالا لیست تمام کارت شبکه هاتون روی سرور مجازی لینوکس می بینید

با کامند زیر شما 3 کارت شبکه مجازی روی سرور مجازی لینوکس می سازید یعنی در این جا ما می خوایم 4 تا آی پی بدیم به کارت شبکمون 1 آیپی برای کارت شبکه اصلی و 3 تا هم برای 3 کارت شبکه مجازی سرور که ساختیم

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:0
# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:1
# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:2

حالا که همه چی آماده شد شروع می کنیم به آیپی دادن کارت شبکه های سرور مجازی لینوکس . دقت کنید که کامند ها در فولدر گفته شده زده بشه :

ifcfg-eth0:

[root@cloudfire network-scripts]# vi ifcfg-eth0    کارت شبکه اصلی

DEVICE=”eth0″
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=”Ethernet”
IPADDR=172.16.16.125
NETMASK=255.255.255.224
GATEWAY=172.16.16.100
HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C

به ترتیب شبکه های بعدی رو آی پی میدیم :

ifcfg-eth0:0:

DEVICE=”eth0:0″
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=”Ethernet”
IPADDR=172.16.16.126
NETMASK=255.255.255.224
GATEWAY=172.16.16.100
HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C

ifcfg-eth0:1:

DEVICE=”eth0:1″
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=”Ethernet”
IPADDR=172.16.16.127
NETMASK=255.255.255.224
GATEWAY=172.16.16.100
HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C

 

ifcfg-eth0:2

DEVICE=”eth0:2″
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=”Ethernet”
IPADDR=172.16.16.128
NETMASK=255.255.255.224
GATEWAY=172.16.16.100
HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C

دقت کنید درفایل های بالا هنگام آی پی دادن فقط همین نوشته ها باشد اطلاعات دیگری مثل

UUID

رو پاک کنید و فابل ها رو مطابق بالا ذخیره کنید

حالا کامند زیر رو می زنیم تا شبکه هامون ریست شه وشروع به کار کنه

[root@cloudfire network-scripts]# /etc/init.d/network restart

آی پی ها با مشخصات زیر برای کارت شبکه هاتون ست شدند

Adapter            IP Address                Type
————————————————-
eth0              172.16.16.25            Primary
eth0:0            172.16.16.26            Alias 1
eth0:1            172.16.16.27            Alias 2
eth0:2            172.16.16.28            Alias 3

 

برای اینکه ببینید همه چی اوکی شد یا  نه کامند زیر رو بزنید و خروجی رو مقایسه کنید

 

[root@cloudfire network-scripts]# ifconfig

[root@tecmint network-scripts]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:28:FD:4C
inet addr:172.16.16.125  Bcast:172.16.16.100  Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe28:fd4c/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:237 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:198 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:25429 (24.8 KiB)  TX bytes:26910 (26.2 KiB)
Interrupt:18 Base address:0x2000

eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:28:FD:4C
inet addr:172.16.16.126  Bcast:172.16.16.100  Mask:255.255.255.224
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
Interrupt:18 Base address:0x2000

eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:28:FD:4C
inet addr:172.16.16.127  Bcast:172.16.16.100  Mask:255.255.255.224
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
Interrupt:18 Base address:0x2000

eth0:2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:28:FD:4C
inet addr:172.16.16.128  Bcast:172.16.16.100  Mask:255.255.255.224
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
Interrupt:18 Base address:0x2000

آموزش دادن چند آیپی  به سرور مجازی با یک کارت شبکه در سیستم عامل لینوکس

امیدوارم که آموزش به کارتون بیاد با آرزوی موفقیت تیم آموزش کلودفایر