بازگرداندن بک آپ IBSng

بازگرداندن بک آپ IBSng

سلام

ابندا با نرم افزار Putty به سرور متصل بشید.

 

wget http://youraddress/IBSng.bak (ادرس دانلود فایل بک اپ)
mv IBSng.bak /var/lib/pgsql/IBSng.bak

service IBSng stop
su – postgres
dropdb IBSng
createdb IBSng
createlang plpgsql IBSng
psql IBSng < IBSng.bak
exit

service postgresql restart

service IBSng start

 

موفق باشید