Service Unavailable

Service Unavailable

HTTP Error 503. The service is unavailable.

این خطا معمولا زمانی رخ خواهد داد که Application Pool وب سایت شما متوقف شده است دلیل توقف کارکرد این مورد 1- داشتن خطای وبسایت و خطا دادن بیش از 5 عدد توسط وبسایت 2- استفاده بیش از حد منابع تعریف شده برای app pool که منجر به قطع کارکرد ان خواهد شد