Fatal error 9001

Fatal error 9001

 
Fatal error 9001 occurred at Jul 14 2014 11:32AM. Note the error and time, and contact your system administrator

فضای لاگ دیتابیس شما پر شده است برای حل این مشکل می توانید وارد دیتابیس خود از طریق کنترل پنل هاست شده و بروی دکمه truncate برای حذف لاگ ها اقدام نمایید