502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

این خطا نشان دهنده این می باشد که سرور مذکور در حال حاضر بعنوان یک گیت وی و یا پروکسی فعالیت می نماید و درخواست ارسال شده به ان صحیح نیست در این حالت می بایست درخواست ها چک و بررسی شود و اتصالات پروکسی بررسی گردند