419 Authentication Timeout

419 Authentication Timeout

این خطا بمعنای تمام شدن زمان لاگین و یا اتصال با مجوز به سرور می باشد و می بایست مجددا لاگین برای دسترسی به داده ها انجام گیرد