406 Not Acceptable

406 Not Acceptable

این خطا زمانی نمایش داده می شود که وب سرور اجازه دسترسی به داده ارسال شده را ندارد و یا کاراکتر غیر مجازی در درخواست ها وجود دارد یکی از علت های بارز ان فعال بودن mod security بروی سرور و جلوگیری کردن ان از ارسال درخواست خواهد بود