آموزش کدهای ریدایرکت و مفهوم انها

آموزش کدهای ریدایرکت و مفهوم انها

کد 301 مرتبط با چیست ؟
این کد نمایش دهنده این می باشد که ادرس دامنه مذکور بصورت ثابت به یک دامنه دیگر ریدایرکت می شود عمل ریدایرکت را می توان از طریق کنترل پنل هاست انجام داد
کد 302 نمایش دهنده چیست ؟
این کد نمایش دهنده انتقال و یا ریدایرکت یک نام دامنه به دامنه ای دیگر بصورت موقتی می باشد
کد 303
این بمعنای این می باشد که ریدایرکت انجام شده و از نوع موقت می باشد همچنین پس از دریافت این کد عمل ریدایرکت توسط متد ارسال درخواست دیگری انجام خواهد شد
304
این کد بمعنای این می باشد که ریدایرکتی توسط سرور پیدا نشده و کاربر می تواند از همان نسخه کش شده پاسخ استفاده نماید
307
این کد بمعنای این می باشد که ریدایرکت دامنه به دامنه ای دیگر همانند کد 302 موقتی خواهد بود اما کاربر حتما می بایست برای درخواست ابتدایی و انتهایی خود حتما از یک متد پست یا Get استفاده نماید
308
این کد بمعنای این می باشد که ریدایرکت دامنه به دامنه ای دیگر همانند کد301 دائم خواهد بود اما کاربر حتما می بایست برای درخواست ابتدایی و انتهایی خود حتما از یک متد پست یا Get استفاده نماید