ارسال اتوماتیک ایمیل (Auto Responders)

ارسال اتوماتیک ایمیل (Auto Responders)

 

آموزش فعال کردن ارسال ایمیل به طور اتوماتیک برای اکانتهایی که ایمیل ارسال می کنند: