دستیابی به سایت از طریق پروتکل FTP

دستیابی به سایت از طریق پروتکل FTP

مراحل ایجاد اکانت FTP برای دسترسی به سایت از طریق پروتکل FTP: