تهیه پشتیبان از سایت (Backups )

تهیه پشتیبان از سایت (Backups )

مراحل دانلود یک فایل زیپ شده از محتویات سایت به عنوان نسخه پشتیبان (شامل فایل ها، پایگاه داده، تنظیمات انتقال ایمیل ها، تنظیمات فیلتر ایمیل ها) یا یکی از بخش های مذکور: