بلاک کردن یک رنج ip

مراحل بلاک کردن یک رنج ip برای محدود کردن دسترسی آنها به سایت: