ایجاد پایگاه داده از طریق MySQL Wizard

ایجاد پایگاه داده از طریق MySQL Wizard

مراحل ایجاد پایگاه داده از طریق MySQL Wizard :