ایجاد shortcut از cpanel و webmail

راهنمای ایجاد shortcut از cpanel و webmail برای دسترسی سریع تر به آنها: