افزایش حجم آپلود-upload max size

افزایش حجم آپلود-upload max size

برای افزایش حجم آپلود در سرور باید فایل php.ini سرور را ویرایش کنید.ابتدا آن را از آدرس http://cloudfire.ir/phpini.txt بر روی سیستمتان دانلود نمایید و سپس آنرا به php.ini تغییر نام دهید.فایل php.ini را در سرور در فولدری که برنامه خود را نصب کردید(توجه داشته باشید که دقیقاً درهمان پوشه ای که می خواهید تغییرات اعمال شود) آپلود کنید. upload_max_filesize وmemory_limit و post_max_size را تغییر دهید.فقط دقت کنید که مقدار post_max_size و memory_limit باید از upload_max_filesize بیشتر باشد.