نحوه افزودن زیر دومین- create Subdomain

نحوه افزودن زیر دومین- create Subdomain