صفحات خطا

صفحات خطا

خطای شماره 400

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربری URL صفحه ای را وارد نماید که روی وب سایت شما موجود نباشد.

خطای شماره 401:

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر بخواهد به صفحه محصور شده دسترسی پیدا کند.

خطای شماره 403:

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر بخواهد به یک صفحه ممنوع شده دسترسی پیدا کند.

خطای شماره 404:

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر URL صفحه مورد نظر خود را فراموش کرده است و ممکن است تصمیم بگیرد وب سایت شما را ترک کند.

خطای شماره 500:

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که صفحه مورد نظر کاربر قابل اجرا نباشد مثلا به دلیل وجود اشکال در Script و یا در حال بازسازی بودن فایلهای مربوط به صفحه و  … . می بایست وقتی این صفحه نمایش داده شد طوری صفحه خطا را طراحی کنید که کاربر بتواند با مدیریت سایت تماس بگیرد