آیا من می توانم وب سایت خود را قبل از اینکه dns های دامنه ام را بر روی dns های شما قراردهم امتحان کنم؟

آیا من می توانم وب سایت خود را قبل از اینکه dns های دامنه ام را بر روی dns های شما قراردهم امتحان کنم؟

بله شما میتوانید از طریق آدرس موقت IP آپلود را انجام دهید کلیه IP های مورد نیاز شما از این طریق به دست میآیند که وارد کنترل پنل هاست خود شوید