تنظیمات DNS برای دومین شما

تنظیمات DNS برای دومین شما

تنظیمات DNS برای سرور Windows Business  به شرح زیر میباشد:

a-w1.cloudfire.ir            174.142.75.244
b-w1.cloudfire.ir            174.142.81.198