پشتیبان‌گیری از مجوزهای فایل و دایرکتوری‌ها در لینوکس

پشتیبان‌گیری از مجوزهای فایل و دایرکتوری‌ها در لینوکس

برای پشتیبان‌گیری از مجوزهای فایل و دایرکتوری‌ها در لینوکس از دستور:

getfacl -R / > permissions.acl
و برای برگرداندن مجوز فایل‌ها و دایرکتوری‌ها از دستور زیر می‌توان استفاده کرد:

setfacl –restore=permissions.acl