رکورد PTR

آموزش شماره 775:
PTR pointer RecordعملReverse resolve در سیستم DNS انجام میدهد(عملکرد اون هم تبدیل ipبه نام که عکس عملکرد اصلیdnsاست).
رکورد اشاره‌گر (Pointer Record) اطلاعات لازم برای Reverse DNS را فراهم می‌آورد، که به منظور واقعه‌نگاری (Logging) و تطبیق (Verification) نام دامنه بکارگرفته می‌شود. همچنین با نام Inverse DNS شناخته می شود PTR یک گزینه اختیاری است.
داشتن این رکورد باعث ( QOS (Quality of service و جلوگیری از اسپم شدن ایمیل‌های ارسالی از IP مربوطه می‌گردد.
برای بدست آوردن Reverse از دستورات زیر استفاده نمایید:

Type the command:
$ host {IP-Address-Here}
$ host 75.126.153.206
Sample outputs:
206.153.126.75.in-addr.arpa domain name pointer www.cyberciti.biz.

و یا:

$ dig -x +short {IP-Address-here}
$ dig -x 75.126.153.206 +short
Sample outputs
www.cyberciti.biz.

همچنین بصورت آنلاین نیز می‌توان از سایت مانند سایت زیر استفاده کرد:

http://mxtoolbox.com/ReverseLookup.aspx