انجام دستورات و کامند ها با در نظر گرفتن لود سرور

انجام دستورات و کامند ها با در نظر گرفتن لود سرور

برای اینکه تنظیماتی انجام دهیم تا دستور مورد نظر در ssh با در نظر گرفتن حد خاصی از لود سرور انجام شود، به صورت زیر دستور را وارد میکنیم.
/usr/local/cpanel/bin/cpuwatch 4 commandدر این حالت تا زمانی که لود سرور زیر4باشدcommandاجرا می‌شود.و در زمانی که لود به4برسد اجرایcommandمتوقف شده و پس از پایین آمدن لود مجدداً ادامه میابد. میتوان مقدار عدد 4 را به دلخواه تغییر داد.