انتقال دیتابیس ms sql از ورژن بالا تر به ورزن پایین تر

انتقال دیتابیس ms sql از ورژن بالا تر به ورزن پایین تر

آموزش شماره 763: انتقال دیتابیسms sqlاز ورژن بالا تر به ورزن پایین تر:

گاهی در انتقال سایت های ویندوزی تصمیم داریم سایت را به سروری باsqlورژن پایین تر منتقل کنیم. در این حالت انتقال به صورت عادی با تهیهbackupاز دیتابیس و ریستور آن در سرور مقصد امکان پذیر نیست.زیرا امکان بازگردانی یکbackupمربوط به ورژن بالاتر درsql managementوجود ندارد.

برای رفع این مشکل ازgenerate scriptاستفاده میکنیم.

مفهوم کلی کار به این صورت است که در سرور مبدا از اجزای دیتابیسscriptتهیه کرده و آنscriptیاscriptها را در سرور مقصد روی دیتابیس مقصد اجرا میکنیم تا اطلاعات و جزپیات وschemaی دیتابیس منتقل گردد.

برای این کار وارد محیطsql managementدر سرور مبدا شده ودرobject explorerروی دیتابیس مورد نظر کلیک راست کرده و از منوی باز شدهtaskو سپسgenerate scriptرا انتخاب میکنیم.

 

 

در پنجره باز شدهnextرا بزنید

 

 

در صفحه بعد مشخص میکنید که کدام اجزای دیتابیس درscriptحاضر شوند.جداول ، یوزر ها و …

یا اینکه گزینهscript entire database and all database objectsرا انتخاب کرده تا کل اجزا درscriptبیاید.

 

 

در صفحه جدید تنظیمات مربوط به ذخیرهscriptرا میتوانید مشخص نمایید:

در بخشoutput typeمشخص میکنید کهscriptبه سروری دیگر منتقل شود (publish to web service) یا اینکه در همین سرور ذخیره شود که خود سه روش دارد که باید یکی از آن ها را انتخاب کنید :

Save to file :

میتوانید مشخص کنید کهscriptدر یک فایل ذخیره شود(single file) یا هر کدام از اجزای دیتابیس در یک فایل جداگانه ذخیره شوند(single file per object)

Save to Clipboard :

ذخیره در کلیپبورد ویندوز

Savw to new query windows :

یک پنجره جدید برایqueryباز شده وscriptدر آن کپی میشود.

بعد از انتخاب نحوه دخیره میتوانید از دکمهadvancedاستفاده نمایید.

نکته مهم در این قسمت انتخابtype of data to scriptهست

 

برای اینکه مشخص کنیدschemaیاdataی اجزا یا هردوی آنscriptشود دکمهadvancedرا بزنید و ماننده تصویر تنظیمات مورد نظر راانجام دهید.

 

 

در صفحه بعد یک خلاصه از عملیات تهیهscriptپیش روی شما قرار میگیرد.

Nextرا بزنید و منتظر باشیدscriptتهیه شود.سپسfinishرا بزنید.

فایل هایscriptدر مکانی که معین کرده بودید ذخیره شده اند.

فایل یا فایل هایscriptرا به سرور مقصد منتقل کرده و در آن جاsql managementرا باز کرده و درobject explorerروی دیتابیس مورد نظر کلیک راست کرده وnew queryرا بزنید.از دکمه های نوار بالاopen fileرا بزنید وscripی که از سرور قبل تهیه کردید باز کنید.سپسExecuteرا بزنید تاscriptاجرا شود.