تغییر مالکیت (ownership) یک لینک(symlink)

تغییر مالکیت (ownership) یک لینک(symlink)

آموزش شماره 750 :

برای تغییر مالکیت یک فایل لینک شده از دستور زیر استفاده نمایید:

chown -h user:group SymlinkFile