مشکل ارسال ایمیل هنگام استفاده از سرویس اینترنت بعضی از ISP ها مانند شرکت شاتل

مشکل ارسال ایمیل هنگام استفاده از سرویس اینترنت بعضی از ISP ها مانند شرکت شاتل

تعدادی از سرویس دهندگان بدلایلی اقدام به تغییر پورت SMTP استاندارد (TCP 25) نموده اند و چون جهت ارسال ایمیل احتیاج به این می باشد که ISP مربوطه نیز سرویس SMTP را با پورت استاندارد پشتیبانی نماید و در برنامه ها بطور تنظیمات پیش فرض پورتTCP 25تعریف گردیده،  این مشکل به وجود می آید. جهت رفع این مشکلاز پورت هایSMTPجایگزین استاندارد TCP 587  و  TCP 465 در تنظیمات برنامه مورد استفاده بجای پورت TCP 25 استفاده نمایید.