نحوه تغییر timezone

نحوه تغییر timezone

آموزش شماره 732 :
ابتدا فرامین زیر را در اجرا نمایید.

mv /etc/localtime /etc/localtime.bak
rm -f /etc/adjtime

سپس برای تنظیم شدن زمان بوقت ایران دستور زیر را اجرا نمایید:

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime

سپس فرمان زیر را برای تنظیم شدن ساعت سرور اجرا نمایید:

ntpdate 0.asia.pool.ntp.org