فعال سازی soap

آموزش شماره 731 :

برای فعال سازی soap وارد آدرس زیر شوید.


/usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp


سپس فایل configure.php5 زیر را ویرایش کنید.


nano configure.php5


سپس عبارت


–enable-soap


را به فایل اضافه نمایید و آن را ذخیره نمایید.

توجه داشته باشید در انتهای تمام خطوط  بجز خط آخر باید باید از کارکتر استفاده شود

سپس وارد مسیرزیر شوید :

 

/usr/local/directadmin/custombuild

و  دستورات زیر را به ترتیب اجرا نمایید:

./build clean

./build php