خطای setquota: Mountpoint (or device) / not found. setquota: Not all specified mountpoints are using quota. Debug Guide

خطای setquota: Mountpoint (or device) / not found. setquota: Not all specified mountpoints are using quota. Debug Guide

آموزش شماره 722 :

برای رفع این مشکل دستورات زیر را در SSH اجرا نمایید:


cd /usr/sbin

mv setquota setquota.old

touch setquota

nano setquota

chmod 755 setquota