رفع خطای Error from park wrapper: domain is already configured

رفع خطای Error from park wrapper: domain is already configured

از طریق ssh  وارد مسیر زیر شوید،

/var/cpanel/users/

در این مسیر نام کاربری دامنه مورد نظر را nano نمایید.

nanousername

در فایل باز شده خطوطی که شامل نام دامنه هایی که می خواهید پارک نمایید و با این خطا مواجه می شوند را حذف نمایید.

فایل را ذخیره نمایید.

اکنون می توانید دامنه ها مورد نظر را پارک نمایید