رفع خطای Starting Plesk… failed

رفع خطای Starting Plesk… failed


اگر پس از اجرای دستور service psa start خطای زیر را مشاهده نمودید:
Starting Plesk… failed
Starting drwebd service… not installed
راه حل برطرف کردن این مشکل بصورت زیر است:
با استفاده از دستور wget بسته زیر را دانلود نمایید:(برای نسخه 64 بیتی)
wget -c http://my.cloudfire.ir/pic/portal/sw-cp-server-1.0-7.201009101110.rhel5.x86_64.rpm.tgz
سپس با استفاده از دستور tar -xzf فایل را از حالت فشرده خارج نمایید.
tar -xzf sw-cp-server-1.0-7.201009101110.rhel5.x86_64.rpm.tgz
سپس با استفاده از دستور زیر آن را نصب می نماییم:
rpm -Uvh sw-cp-server-1.0-7.201009101110.rhel5.x86_64.rpm
پس از نصب این پکیج می توانید پلسک خود را start کنید.