تنظیم تاریخ و زمان در لینوکس

تنظیم تاریخ و زمان در لینوکس

با استفاده از دستور زیر می توانید این کار را انجام دهید:

date -s “7 OCT 2011 18:00:00”

و یا


date –set=”7 OCT 2011 18:00:00″