تست سریع sendmail

تست سریع sendmail

یک sendmail سریع جهت اطمینان از صحت عمل‌کرد آن:
ابتدا به SSH وارد شوید و سپس دستور زیر را وارد نمایید:

echo “Subject: test” | /usr/lib/sendmail -vmymail@domain.com

Subject: test:عنوان ایمیل تستی می باشد.

mymail@domain.com:ایمیل شما