تشخیص کرنل لینوکس(32 بیتی یا 64 بیتی)

تشخیص کرنل لینوکس(32 بیتی یا 64 بیتی)

برای تشخیص کرنل لینوکس در خط فرمان، کافیست دستور زیر را دز خط فرمان اجرا نمایید:

uname -m

اگر خروجی این دستور:

x86_64 باشد یعنی 64 بیتی است.

i686  باشد یعنی 32 بیتی است.