چگونگی راه اندازی پورت جایگزین SMTP بر روی سرور لینوکس

چگونگی راه اندازی پورت جایگزین SMTP بر روی سرور لینوکس

در ابتدا با استفاده از دستور زیر یک ورودی جدید درxinetdایجاد می شود.برای این کار یک کپی ازetc/xinetd.d/smtp_psaبا نامclient_smtpایجاد می نماییم.


cp /etc/xinetd.d/smtp_psa /etc/xinetd.d/client_smtp


در فایل ایجاد شده را باید تغییراتی داد:

nano /etc/xinetd.d/client_smtp

و خطوط زیر به آن اضافه می شود:

type = UNLISTED
port = 2525

نام سرویس را به نامی که می‌خواهید تغییر دهید:

service client_smtp
type = UNLISTED
socket_type = stream
protocol = tcp
port = 2525
wait = no
disable = no
user = root
instances = UNLIMITED
server = /var/qmail/bin/tcp-env
server_args = -Rt0 /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth
/var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true


اکنونxinetdباید راه اندازی مجدد شود:

etc/init.d/xinetd restart