نحوه تغییر آی پی برای ارسال ایمیل در exim

نحوه تغییر آی پی برای ارسال ایمیل در exim

اگر شما نیاز به تغییر IP برای فرستادن ایمیل از سیستم خود دارید، شما باید فایل exim.conf را ویرایش نمایید:
nano /etc/exim.conf
در این فایل :
remote_smtp:
driver = smtp
را به صورت زیر تغییر دهید:
remote_smtp:
driver = smtp
interface = 1.2.3.4
که بجای 1.2.3.4 باید آدرس IP جدید را قرار دهید.