تغییر آدرس IP در لینوکس

تغییر آدرس IP در لینوکس

تغییر آدرس IP در لینوکس
به منظور تغییر IP در لینوکس باید گامهای زیر را دنبال نمایید:
از طریق SSH و کاربر Root (ریشه) به سرور خود وارد شوید.
اکنون فایل پیکربندی شبکه را باز کنید.
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
خروجی دستور بالا به شکل زیر است:


# Advanced micro Devices [AMD]
Device =eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=100.100.100.100
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
STNAME=UDA


در فایل باز شده تغییرات را انجام دهید و فایل را ذخیره نمایید.
تغییر Host name و Default gateway لینوکس
از دستور زیر استفاده نمایید:
nano /etc/sysconfig/network
خروجی دستور به شکل زیر خواهد بود:

NETWORKING=yes
HOSTNAME=mylinux.hostname.com
GATEWAY=200.200.200.1


تغییرات  را انجام دهید و فایل را دخیره نمایید.
برای اعمال تغییرات در سرور باید آن را از طریق دستور زیر reboot نمایید:
reboot