فعال سازی mbstring

فعال سازی mbstring

برای فعال سازی mbstring باید فایل configure.php5 را از مسیر زیر ویرایش کنید:

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php5

و در انتهای فایل عبارت

“–enable-mbstring”

را اضافه نمایید و در پایان PHP را در مسیر زیر ری استارت نمایید.

/usr/local/directadmin/custombuild