حذف برخی خطوط فایل php.ini از مسیر /usr/local/lib/php.ini

حذف برخی خطوط فایل php.ini از مسیر /usr/local/lib/php.ini

آموزش شماره 612:
برای این منظور شما می‌توانید دستورات زیر را در خط فرمان اجرا نمایید:

mv /usr/local/lib/php.ini /usr/local/lib/php.ini.bakold
/scripts/phpini

با اجرای این دستورفایل php.ini بصورت پیش فرض می شود.