مشکل could not find server با POP3 و smtp

مشکل could not find server با POP3 و smtp

آموزش شماره 611:
لطفا بجای استفاده از آدرس های  pop.mail.sitename.com یا smtp.mail.sitename.com از آدرس mail.sitename.com یا sitename.com برای ارسال یا دریافت از سرور خود استفاده کنید.