بازگذاری یکسان http و https در Directadmin

بازگذاری یکسان http و https در Directadmin

در دایرکت ادمین http و https از ۲ مسیر مختلف بارگذاری می شود.که http از مسیر public_html و https از مسیر private_html بارگذاری می شود.

جهت یکسان کردن مسیر های هر دو باید ازطریق SSH به مسیر زیر رفته

/home/username/domains/domainname/private_html

در این مسیر نباید فایلی باشد و در صورتی که می خواهید http و https هر دو از یک مسیر بارگذاری شود باید  فولدر private_html را حذف نموده و با دستور زیر یک shortcut ایجاد نمایید.

ln-s private_html/ /home/username/domains/domainname/public_html/

* توجه داشته باشید که در آموزش ارائه شده به جای username باید نام کاربری دامنه مورد نظر و به جای domainname نام دامنه مورد نظر را وارد نمایید.