فعال سازی mpmworker

فعال سازی mpmworker

برای افزایش کارایی پردازنده می توان از فعال سازی ویژگی mpmworker  استفاده نمود.
برای این کار ابتدا باید توجه نمود که CGI باید فعال باشد.


برای آموزش این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://my.cloudfire.ir/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=602

پس از اطمینان از فعال بودن cgi، فایلconfigure.apacheرا ویرایش کنید.

nano/usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache

در انتها باید خط زیر اضافه گردد:

“–with-mpm=worker”

توجه داشته باشید در انتهای تمام خطوط  بجز خط آخر باید باید از کارکتر استفاده شود –


در پایان باید سرویس آپاچی rebuild شود:

ابتدا وارد مسیر زیر شوید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

اکنون دستور زیر را اجرا نمایید

./build apache