ارسال ایمیل با استفاده از ASP

ارسال ایمیل با استفاده از ASP

با استفاده از کد زیر میتوانید از طریق ASP در سایت خود ایمیل ارسال نمایید.

<!–

TYPE=”typelib”
UUID=”CD000000-8B95-11D1-82DB-00C04FB1625D”
NAME=”CDO for Windows 2000 Library”
–>
<%
Set cdoConfig = CreateObject(“CDO.Configuration”)

With cdoConfig.Fields
.Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort
.Item(cdoSMTPServer) = “<enter_mail.server_here>”
.Update
End With

Set cdoMessage = CreateObject(“CDO.Message”)

With cdoMessage
Set .Configuration = cdoConfig
.From = “from@me.com”
.To = “to@me.com”
.Subject = “Sample CDO Message”
.TextBody = “This is a test for CDO.message”
.Send
End With

Set cdoMessage = Nothing
Set cdoConfig = Nothing
%>METADATA