نمایش اشتباه فضای دیسک در دایرکت ادمین

نمایش اشتباه فضای دیسک در دایرکت ادمین

اگرشما در حال اجراسرور مجازیباسیستمفایلsimfs” هستید، qoutasمعمولامقدارواقعی را نشان نمی دهد.
باید بد سرویس دهنده VPS خود برای تغییر Qouta تماس بگیرید.
در DirectAdmin می توان با استفاده از دستور زیر میزان فضای اختصاص یافته را مشاهده نمود.

/usr/sbin/repquota/home

خروجی این دستور  لیستی بزرگ از اعداد را نمایش می دهد.(مانند شکل زیر)

اگر در ستون “used” چیزی نمایش داده نمی شود و یا لسیت نام کاربران مشاهده نمی شود.
آنگاه شما باید برنامه quotacheck را اجرا کنید.

Redhat:

/sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avugm; /sbin/quotaon -a;

FreeBSD:

/usr/sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avug; /usr/sbin/quotaon -a;

در صورت بروز هر گونه خطا باید مسیر زیر را بررسی نمایید:

/var/log/directadmin/errortaskq.log