غیر فعال کردن سرویس های در لینوکس از طریق ترمینال

غیر فعال کردن سرویس های در لینوکس از طریق ترمینال

برای این کار ابتدا باید از طریق دستور ssh وارد سرور خود شوید.

ssh-l root -p

برای غیر فعال کردن سرویس مورد نظر اکنون باید بصورت زیر عمل کنید:

chkconfig –level 0123456service nameoff

که در محل service name باید نام سرویس مورد نظر خود را بنویسید.

به عنوان مثال برای غیر فعال کردن سرویس xfs این دستور را وارد می کنیم:

chkconfig –level 0123456xfs off

برای مشاهده وضعیت کنونی سرویس می توان از دستور زیر استفاده کرد:

chkconfig –list | grep

برای مشاهده لیست تمام سرویس ها از دستور زیر استفاده نمایید:

chkconfig –list